بایگانی برچسب برای: راه سازی

نرخ بیمه ثالث آنلاین

در جدول زیر نرخ های بیمه شخص ثالث را ببینید. قیمت پیشنهادی نهایی ممکن است اختلاف خیلی کمی (1%) با این عدد ها داشته باشد.

مالیات ارزش افزوده حساب شده است.

 نوع  سواری 
 وسیله نقلیه  کمتر از چهارسیلندر  پیکان، پراید و سپند  سایر چهارسیلندرها  بیش از چهارسیلندر 
 سال اول  بدون تخفیف        24,781,150     28,670,270       33,060,790     36,562,960
 سال دوم 5%  1 سال تخفیف        23,542,093     27,236,757       31,407,751     34,734,812
 سال سوم 10%  2 سال تخفیف        22,303,035     25,803,243       29,754,711     32,906,664
 سال چهارم 15%  3 سال تخفیف        21,063,978     24,369,730       28,101,672     31,078,516
 سال پنجم 20%  4 سال تخفیف        19,824,920     22,936,216       26,448,632     29,250,368
 سال ششم 25%  5 سال تخفیف        18,585,863     21,502,703       24,795,593     27,422,220
 سال هفتم 30%  6 سال تخفیف        17,346,805     20,069,189       23,142,553     25,594,072
 سال هشتم 35%  7 سال تخفیف        16,107,748     18,635,676       21,489,514     23,765,924
 سال نهم 40%  8 سال تخفیف        14,868,690     17,202,162       19,836,474     21,937,776
 سال دهم 45%  9 سال تخفیف        13,629,633     15,768,649       18,183,435     20,109,628
 سال یازدهم 50%  10 سال تخفیف        12,390,575     14,335,135       16,530,395     18,281,480
 سال دوازدهم 55%  11 سال تخفیف        11,151,518     12,901,622       14,877,356     16,453,332
 سال سیزدهم 60%  12 سال تخفیف           9,912,460     11,468,108       13,224,316     14,625,184
 سال چهاردهم 65%  13 سال تخفیف           8,673,403     10,034,595       11,571,277     12,797,036
 سال پانزدهم 70%  14 سال تخفیف           7,434,345       8,601,081          9,918,237     10,968,888

موتور سیکلت

 نوع  موتورسیکلت 
 وسیله نقلیه  گازی  دنده ای یک سیلندر  دو سیلندر و به بالا  دنده ای دارای سه چرخ یا ساید کار 
 سال اول  بدون تخفیف           7,178,740       8,340,680          8,971,790       9,502,620
 سال دوم 5%  1 سال تخفیف           6,819,803       7,923,646          8,523,201       9,027,489
 سال سوم 10%  2 سال تخفیف           6,460,866       7,506,612          8,074,611       8,552,358
 سال چهارم 15%  3 سال تخفیف           6,101,929       7,089,578          7,626,022       8,077,227
 سال پنجم 20%  4 سال تخفیف           5,742,992       6,672,544          7,177,432       7,602,096
 سال ششم 25%  5 سال تخفیف           5,384,055       6,255,510          6,728,843       7,126,965
 سال هفتم 30%  6 سال تخفیف           5,025,118       5,838,476          6,280,253       6,651,834
 سال هشتم 35%  7 سال تخفیف           4,666,181       5,421,442          5,831,664       6,176,703
 سال نهم 40%  8 سال تخفیف           4,307,244       5,004,408          5,383,074       5,701,572
 سال دهم 45%  9 سال تخفیف           3,948,307       4,587,374          4,934,485       5,226,441
 سال یازدهم 50%  10 سال تخفیف           3,589,370       4,170,340          4,485,895       4,751,310
 سال دوازدهم 55%  11 سال تخفیف           3,230,433       3,753,306          4,037,306       4,276,179
 سال سیزدهم 60%  12 سال تخفیف           2,871,496       3,336,272          3,588,716       3,801,048
 سال چهاردهم 65%  13 سال تخفیف           2,512,559       2,919,238          3,140,127       3,325,917
 سال پانزدهم 70%  14 سال تخفیف           2,153,622       2,502,204          2,691,537       2,850,786

باری (بارکش)

 نوع  بارکش  Column1 
 وسیله نقلیه  تا یک تن  بیش از یک تن تا سه تن  بیش از سه تن تا پنج تن  بیش از پنج تن تا ده تن  بیش از ده تن تا بیست تن  بیش از بیست تن 
 سال اول  بدون تخفیف        32,149,550     37,430,600       45,710,240     56,797,720       65,065,370       68,581,710
 سال دوم 5%  1 سال تخفیف        30,542,073     35,559,070       43,424,728     53,957,834       61,812,102       65,152,625
 سال سوم 10%  2 سال تخفیف        28,934,595     33,687,540       41,139,216     51,117,948       58,558,833       61,723,539
 سال چهارم 15%  3 سال تخفیف        27,327,118     31,816,010       38,853,704     48,278,062       55,305,565       58,294,454
 سال پنجم 20%  4 سال تخفیف        25,719,640     29,944,480       36,568,192     45,438,176       52,052,296       54,865,368
 سال ششم 25%  5 سال تخفیف        24,112,163     28,072,950       34,282,680     42,598,290       48,799,028       51,436,283
 سال هفتم 30%  6 سال تخفیف        22,504,685     26,201,420       31,997,168     39,758,404       45,545,759       48,007,197
 سال هشتم 35%  7 سال تخفیف        20,897,208     24,329,890       29,711,656     36,918,518       42,292,491       44,578,112
 سال نهم 40%  8 سال تخفیف        19,289,730     22,458,360       27,426,144     34,078,632       39,039,222       41,149,026
 سال دهم 45%  9 سال تخفیف        17,682,253     20,586,830       25,140,632     31,238,746       35,785,954       37,719,941
 سال یازدهم 50%  10 سال تخفیف        16,074,775     18,715,300       22,855,120     28,398,860       32,532,685       34,290,855
 سال دوازدهم 55%  11 سال تخفیف        14,467,298     16,843,770       20,569,608     25,558,974       29,279,417       30,861,770
 سال سیزدهم 60%  12 سال تخفیف        12,859,820     14,972,240       18,284,096     22,719,088       26,026,148       27,432,684
 سال چهاردهم 65%  13 سال تخفیف        11,252,343     13,100,710       15,998,584     19,879,202       22,772,880       24,003,599
 سال پانزدهم 70%  14 سال تخفیف           9,644,865     11,229,180       13,713,072     17,039,316       19,519,611       20,574,513