شرح

 نرخ

 ظرفیت آسانسور

 

 حداکثر هزینه پزشکی برای هر نفر

 

 غرامت فوت و نقص عضو برای ماه عادی هر نفر

 

 غرامت فوت و نقص عضو برای ماه حرام هر نفر

 

 حق بیمه پزشکی

 

 حق بیمه فوت و نقص عضو

 

 جمع (ريال)

 

مالیات بر ارزش افزوده

9%

جمع کل (ريال)

 

15 %

 اضافه نرخ ساختمان های بالای 15 طبقه

 

 20 %

 اضافه نرخ برای ساختمان های اداری و تجاری

10 %

فرانشیز خسارت