بیمه درمان تکیمیلی برای کلیه صنایع کوچک و متوسط بدون محدودیت تعداد نفرات بیمه شده با بیشترین پوشش ها

تومانتومانتومان
گروه1-50 نفر51-150 نفر151-200 نفر
کارگاهی 1181,376160,448153,472
کارگاهی 2244,160202,304188,352
کارگاهی 3265,088216,256202,304
کارگاهی 4299,968251,136237,184
کارگاهی 5362,752313,920292,992
طرح های صنایع (مالیات اضافه شده است)

پوشش ها

عنوان پوشش سقف تعهدات (نفر-تومان)   
 کارگاهی 1کارگاهی 2کارگاهی 3کارگاهی 4کارگاهی 5
بستری، جراحی عمومی20,000,00030,000,00045,000,00055,000,000100,000,000
جراحی های تخصصی40,000,00060,000,00090,000,000110,000,000200,000,000
آمبولانس (داخل و بین شهری)200,000300,000400,000500,000600,000
زايمان4,000,0005,000,0005,500,0007,500,0008,000,000
پارا کلینیکی 12,000,0002,500,0003,000,0005,500,00010,000,000
پارا کلینیکی 22,000,0002,500,0003,500,0005,500,00010,000,000
جراحی های سرپايی1,000,0001,500,0002,500,0005,000,00010,000,000
آزمايشگاهی1,000,0001,500,0002,500,0003,500,0007,000,000
رفع عیوب انکساری دو چشم2,000,0003,000,0003,500,0004,000,0007,000,000
غربالگری جنین1,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,000
ويزيت، دارو و خدمات اورژانس300,000500,0001,200,0001,500,0002,500,000
دندانپزشکی500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,000
درمان نازايی و ناباروری1,500,0002,000,0002,500,0003,000,0004,000,000
سمعک (دوگوش)150,000200,000300,000400,000500,000
عینک و لنز طبی150,000200,000250,000300,000350,000