بیمه موبایل

خطرات تحت پوشش

  • شامل آبدیدگی، نم زدگی، نوسانات برق، القاء الکتریکی، ضربه خوردگی، شکست، آتشسوزی، انفجار، سیل و طوفان و پوشش سرقت با شکست حرز می باشــد. سرقت با شکست حرز صرفا از اتومبیل، محل کـــار و منزل تحت پوشـــش می باشد. بر این اساس در مقطع اعلام خسارت، بیمه گذار موظف به ارائه تاییدیه کتبی مقامات انتظامی / قضایی مبنی بر احراز شرایط شکست حرز ( مشهود بودن آثار سرقت از قبیل شکست شیشه، قفل و یا درب) خواهد بود. درغیر اینصورت بیمه گر در قبال خسارت مربوطه، تعهدی نخواهد داشت.

به طور کلی، حق بیمه حدود 3% قیمت گوشی خواهد شد. ولی برای قیمت دقیق، روی لینک زیر کلیک کنید.

کد تخفیف: k250023

تعهدات بیمه گر

  • خدمات بیمه ای و مسئولیت بیمه گر در قبال خسارات وارده به تجهیزات و دستگاههای بیمه شده تحت این بیمه نامه به موارد ذیل محدود بوده و شامل حالتی دیگر نخواهد بود:
  • 1.جبران هزینه های تحمیل شده به بیمه گذار جهت تعمیر دستگاه آسیب دیده شامل هزینه تامین قطعات لازمه و هزینه دستمزد مرکز تعمیرات. * بیمه گر در دوره تسری بیمه نامه فوق، صرفا یک نوبت بابت هزینه تعمیرات انجام شده خسارت پرداخت خواهد نمود.
  • 2.جبران خسارت کلی (Total Loss) تجهیزاتی که مطابق نظر رسمی مراکز تخصصی و معتبر خدمات فنی تجهیزات الکترونیک ، قابل تعمیر نمی باشند .
  • 3.جبران خسارت کلی (Total Loss) در اثر سرقت با شکست حرز
k250023

کدتخفیف