برای خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری، روی لینک زیر کلیک کنید.

در بیمه عمر زمانی چنانچه بیمه شده در طول مدت بیمه فوت کند و حق بیمه ها را تا تاریخ فوت پرداخت کرده باشد، شرکت بیمه، سرمایه توافق شده در بیمه نامه را به ذینفعان آن پرداخت خواهد کرد. ولی اگر بیمه گذار در پایان مدت در قید حیات باشد بیمه گر تعهدی برای پرداخت حق بیمه ها ندارد.