برای آسانسور با ظرفیت کمتر از 10 نفر (و 10 نفر)

                   هزینه­ها          طرح ها  هزینه پزشکی هر نفر در هر حادثهغرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر در هر حادثه ماه عادیغرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر در هر حادثه ماه حرام  حق بیمه به ازاء هر نفر بدون مالیات  حق بیمه به ازاء هر نفر با مالیات
طرح ارکیده سامان100.000.0004.800.000.0006.400.000.000140.000152.600
طرح نرگس سامان150.000.0004.800.000.0006.400.000.000160.000174.400
طرح زنبق سامان200.000.0004.800.000.0006.400.000.000180.000196.200
لیست حق بیمه آسانسور کمتر از 10 نفر


برای آسانسور با ظرفیت بالای 10 نفر

                   هزینه­ها          طرح ها  هزینه پزشکی هر نفر در هر حادثهغرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر در هر حادثه ماه عادیغرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر در هر حادثه ماه حرام  حق بیمه به ازاء هر نفر بدون مالیات  حق بیمه به ازاء هر نفر با مالیات
طرح رز سامان100.000.0004.800.000.0006.400.000.000160.000174.400
طرح یاس سامان150.000.0004.800.000.0006.400.000.000180.000196.000
طرح مینا سامان200.000.0004.800.000.0006.400.000.000200.000218.000
آسانسور با ظرفیت بالای 10 نفر