بیمه مسئولیت

بیمه های مسئولیت از جمله رشته های بیمه ای است که به طور مستقیم در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه ، شناخت افراد از حقوق و مسئولیتهای یکدیگر و تامین امنیت حرفه ای مشاغل و فعالیتها تاثیر گذار می باشد .

آسانسور

اگه به فکر ایمنی آسانسور محل زندگی و کارتون هستید، بیمه مسئولیت مدنی آسانسور سامان، برای شما گزینه خوبیه.
📱 می تونید بیمه آسانسور سامان رو به صورت آنلاین و در قالب ۶ طرح خریداری کنید.

1246

Pictures

ارکیده

غرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر در هر حادثه ماه حرام
6,400,000,000
غرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر در هر حادثه ماه عادی
4,800,000,000
هزینه پزشکی هر نفر در هر حادثه
100,000,000
حق بیمه به ازای هر نفر
152,600

نرگس

غرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر در هر حادثه ماه حرام
6,400,000,000
غرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر در هر حادثه ماه عادی
4,800,000,000
هزینه پزشکی هر نفر در هر حادثه
150,000,000
حق بیمه به ازای هر نفر
174,400

زنبق

غرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر در هر حادثه ماه حرام
6,400,000,000
غرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر در هر حادثه ماه عادی
4,800,000,000
هزینه پزشکی هر نفر در هر حادثه
200,000,000
حق بیمه به ازای هر نفر
196,200